PENGAJIAN AM 1


Kertas ini mengandungi 60 soalan aneka pilihan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan.
Kertas ini mengandungi soalan-soalan seperti yang berikut:
(a) Soalan berdasarkan kenegaraan Malaysia yang merangkumi sistem pentadbiran, sistem perundangan, dan sistem kehakiman,
(b) Soalan berdasarkan pengetahuan am yang merangkumi dasar dalam dan luar negara Malaysia, dan isu-isu semasa,
(c) Soalan berdasarkan penyelesaian masalah yang merangkumi soalan kuantitatif dan kualitatif.